Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid: 

Foreldremedvirkning:

For å få til et best mulig tilbud for det enkelte barn er vi avhengig av et godt samarbeid med foreldrene. Foreldrene kjenner barna sine best og kan derfor være en viktig ressurs for oss. Det viktigste er den daglige kontakten mellom foreldre og personalet i hente- og bringesituasjoner. Da utveksler vi opplevelser og informasjon om barna.

 

Foreldresamtaler:

Foreldresamtaler holdes 2 ganger pr. år, ellers etter behov. 

 

Foreldremøter: 

Det holdes foreldremøter 2 ganger pr. år, et på høsten med informasjon om barnehageåret og et på våren som vi inviterer noen eksterne foredragsholdere til å holde med temaer som feks mobbing, røde kors, ppt og barnevern. 

 

Su - Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SU's representant blir valgt på foreldremøtet på høsten, det velges da en SU representant per år, og man sitter i SU for to år av gangen. Når man har sittet et år i SU, rykker man opp som leder i SU. 

 

Eierstyret: 

Siden barnehagen vår er foreldreeid har vi et eierstyre som består av foreldre, styrer og en ansattrepresentant. Eierstyret (Styret) er samvirkeforetakets og barnehagens øverste organ mellom årsmøtene, og er ansvarlig for den daglige økonomiske drifta, og for at samvirkeforetakets vedtekter og årsmøtevedtak blir fulgt.